กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐศุภภัคกร ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ

นางนุชนารถ  ก้อนนาค

นางสาวศิริลักษณ์  สุภาจรูญ

นางสาวสิริพร  ศิลศร

นางกนกลักษณ์   ภู่ตุ่น

นางสาวปริยาภรณ์ สายเทียน

นางสาวฐนิชา  ไชยบาล