กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศิริลักษณ์  สุภาจรูญ

นางสาวสิริพร  ศิลศร

นางนุชนารถ  ก้อนนาค

นางกนกลักษณ์   ภู่ตุ่น

นางสาวปริยาภรณ์  สายเทียน

นางสาวณัฐศุภภัคกร  ทองแท้