กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสรยุทธ์ หรรษภิญโญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสุดา   บุญมาทัน

นางณัฐนรี  วณิชาศิวะกุล

นางสาวสุวรรณี เชื้อคง

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย

นางสาวผดาชไม  เดชคล้อย

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ

Mrs.Irene  L.Villaruel

Miss Reynalene Rose Bantaya Ceynas

Ms.Lou Valirie  G.Bagaporo

Mr.Lukuman Ofwono

Mr. Hossein Amanibarogh