กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี  วณิชาศิวะกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสุดา   บุญมาทัน

นายสรยุทธ์ หรรษภิญโญ

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย

นางสาวผดาชไม  เดชคล้อย

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ

Mrs.Irene  L.Villaruel

Ms.Lou Valirie  G.Bagaporo

Miss Reynalene Rose Bantaya Ceynas

Mr.Lukuman Ofwono

Mr. Hossein Amanibarogh