กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธีรพล  เจริญทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสุดา   บุญมาทัน

นายสรยุทธ์ หรรษภิญโญ

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ

นางสาวปรีชญา  วรรณสังข์

Mrs.Irene  L.Villaruel

Miss Reynalene Rose Bantaya Ceynas

Mr. Hossein Amanibarogh