กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรสุดา  ปัญญานาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสรยุทธ์ หรรษภิญโญ

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ

นางสาวกุลจิรา  สาคร

นางสาวศรัณยา  ถาวร

นางสาวสุจิตรา  มาลัย

Mrs.Irene  L.Villaruel

Miss Reynalene Rose Bantaya Ceynas

Mr. Hossein Amanibarogh

Ms. Anamaria Petrea