กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสุดา   บุญมาทัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี  วณิชาศิวะกุล

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย

นางสาวผดาชไม  เดชคล้อย

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ

Mrs.Irene  L.Villaruel

Ms.Lou Valirie  G.Bagaporo

Ms.Julita   S.Elorde

Miss Reynalene Rose Bantaya Ceynas

Mr. Michael Allen Le Touzic

นายสรยุทธ์ หรรษภิญโญ