กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mrs.Irene  L.Villaruel

นางสาวพรสุดา   บุญมาทัน

นางณัฐนรี  วณิชาศิวะกุล

Ms.Thelma  C.Lappay

Ms.Lou Valirie  G.Bagaporo

Ms.Julita   S.Elorde

นางสาวทิพย์วรรณ  บุญฉาย