ฝ่ายสนับสนุน

นางสุดใจ  พึ่งไทย
งานนโยบายและแผน งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารทั่วไป

นางญาณิศา  สว่างจิต
งานนโยบายและแผน

นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวณัชพิมพ์  อัมพรไพโรจน์
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารทั่วไป งานสารบรรณ

นางสาวบัวจันทร์  กิจเจริญชัยกูล
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

นางสาวพรวิมล  อัปโมกข์
งานการเงินและบัญชี

นางสาวมลฤดี  จุลสุข
งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อและบริหารวัสดุ – อุปกรณ์

นางสาวธิดา  คำรนคงคา
งานจัดซื้อและบริหารวัสดุ – อุปกรณ์

นางนิศารัตน์  กิจวิจารณ์
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นางเพ็ญพร  เปรมกมล
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นางทัศนี  ปานดี
งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวพัชราพร  สยบกมล
งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ
งานบริการและสวัสดิภาพ

นางกัญรัตน์  เฉลิมทรัพย์
งานบริการและสวัสดิภาพ