ฝ่ายสนับสนุน

นางทัศนี  ปานดี
งานทะเบียนและวัดผล

นางญาณิศา  สว่างจิต
งานนโยบายและแผน

นางนิศารัตน์  กิจวิจารณ์
งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

นางสุดใจ  พึ่งไทย
งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และบริหารทั่วไป

นางสาวมลฤดี  จุลสุข
งานจัดซื้อและบริหารวัสดุ – อุปกรณ์

นางสาวณัชพิมพ์  อัมพรไพโรจน์
งานสารบรรณ

นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม
งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวพรวิมล  อัปโมกข์
งานการเงินและบัญชี

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางกัญรัตน์  เฉลิมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาวบัวจันทร์  กิจเจริญชัยกูล
ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล

นางเพ็ญพร  เปรมกมล
ผู้ช่วยงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้