บุคลากรทางการศึกษา

นางสุดใจ  พึ่งไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม

 

นางสาวณัชพิมพ์  อัมพรไพโรจน์

นางสาวบัวจันทร์  กิจเจริญชัยกูล

นางสาวพรวิมล  อัปโมกข์

นางสาวมลฤดี  จุลสุข

นางสาวทัศณี  บุญเต็ม

นางกัญรัตน์  เฉลิมทรัพย์

นางเพ็ญพร  เปรมกมล

นางสาวธิดา  คำรนคงคา

นางสาวปิยา  นวลอึ่ง

นางสาวอรุณประไพ  ภูสดสูง

นางสาวภัทธรินทร์  วงค์แสนศรี