กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางมยุรี  พรมอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุวรรณี   เชื้อคง

นางนภสร  โยธาทูล