กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมยุรี  พรมอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนภสร  โยธาทูล