แผนกปฐมวัย

นางสาวอุไรรัตน์  หอทับทิม

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวมลิวัลย์  เมฆชัย

เตรียมอนุบาล 1

นางสาวนงค์ลักษณ์  พิมพ์ปรุ

ครูผู้ช่วยชั้น

นางสาวรัชฎาภรณ์  แผงสอน

ครูผู้ช่วยชั้น

นางสาวจิราทิพย์  นันทา

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

 นางสาวสมฤทัย  อินทวงษ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวพรพรรณ  เจริญรื่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางศรีสุดา  แจ้งอรุณ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวมนรดา  กัญญาเกิดกุล

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวจริยาพร  วิทยาพาสุข

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวอรุณี  ทองหล่อ

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวกมลชนก  กิตติเจริญสินชัย

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวนรินทร์พร  โตเอี่ยม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอมรา  คำดา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางนิภา  โพธิ์ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาววิไลพร  พรประทุม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวมาลี  ชุติมาวีระกุล

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวญาณีกานต์  ลาเหลา

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวจิราภรณ์  แป้นโพธิ์

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวนิภา  เชื้อเนียม

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/4

นางสมยงค์  หอมเลิศ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวณัฐธิดา  ใยโฉม

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางธิดาภรณ์  พรหมมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางบุญตา  เกตุตระกูล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวรินทร์ลภัส  นุชคง

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวพรสวรรค์  วงเพ็ง

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/2

นางยุพา  ศรีคำมา

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวสุภัค  พชสิทธิ์

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/4

นางยุพา  ศรีคำมา

ครูประจำห้องศูนย์สื่อ

นายธวัชชัย  จารุชลาลัย

ครูผู้สอนพละศึกษา

นางสาวกุลนิษฐ์  อยู่คุ้ม

ครูผู้สอนห้อง IPAD