แผนกปฐมวัย

นางสาวอุไรรัตน์  หอทับทิม

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

เตรียมอนุบาล

นางสาวจิราทิพย์  นันทา

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวมลิวัลย์ เมฆชัย

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 1

นางอมรา คำดา

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

 นางสาวพรพรรณ  เจริญรื่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางนิภา โพธิ์ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวจริยาพร  วิทยาพาสุข

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวกมลชนก  กิตติเจริญสินชัย

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวญาณีกานต์  ลาเหลา

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวมาลี  ชุติมาวีระกุล

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวพรสวรรค์  วงเพ็ง

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/4

ระดับชั้นอนุบาล 2

นางธิดาภรณ์  พรหมมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาววิไลพร พรประทุม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวนรินทร์พร  โตเอี่ยม

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวสมฤทัย  อินทวงษ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวนิภา  เชื้อเนียม

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวมนรดา  กัญญาเกิดกุล

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์ปรุ

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวจิราภรณ์  แป้นโพธิ์

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/4

ระดับชั้นอนุบาล 3

นางบุญตา  เกตุตระกูล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสมยงค์  หอมเลิศ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวณัฐธิดา  ใยโฉม

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางศรีสุดา  แจ้งอรุณ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวรินทร์ลภัส  นุชคง

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวสุภัค  พชสิทธิ์

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวอรุณี  ทองหล่อ

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวพัชราพร  สยบกมล

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/4

นางยุพา  ศรีคำมา

ครูประจำห้องศูนย์สื่อ

นายธวัชชัย จารุชลาลัย

ครูผู้สอนพละศึกษา