แผนกปฐมวัย

นางสมยงค์  หอมเลิศ

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมวิจารณ์

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 นางสาวสุพานิช  ตนนาซำ

หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางศรีสุดา  แจ้งอรุณ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย  จารุชลาลัย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ

นางสาวนรินทร์พร  โตเอี่ยม

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

นางอมรา  คำดา

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวสุชานุช  พานอังกาบ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล /1

นางสาวมนรดา  กัญญาเกิดกุล

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล /1

นางสาวนงค์ลักษณ์  พิมพ์ปรุ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล /2

นางสาวรัชฎาภรณ์  แผงสอน

ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล /2

นางอมรา  คำดา

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวพรพรรณ  เจริญรื่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวมลิวัลย์  เมฆชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวนรินทร์พร  โตเอี่ยม

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวอรุณี  ทองหล่อ

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวญาณีกานต์  ลาเหลา

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวนิภา  เชื้อเนียม

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวสุภัค  พชสิทธิ์

ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมวิจารณ์

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมวิจารณ์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางนิภา  โพธิ์ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวจริยาพร  วิทยาพาสุข

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางธิดาภรณ์  พรหมมา

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวรินทร์ลภัส  นุชคง

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอรุณประไพ ภูสดสูง

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/2

นางยุพา  ศรีคำมา

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวจินตนา  วิริยสามารถ

ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/4

นางบุญตา  เกตุตระกูล

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นางบุญตา  เกตุตระกูล

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาววิไลพร  พรประทุม

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางศรีสุดา  แจ้งอรุณ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวจิราทิพย์  นันทา

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

 นางสาวสมฤทัย  อินทวงษ์

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวจิราภรณ์  แป้นโพธิ์

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวกุลนิษฐ์  อยู่คุ้ม

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวกมลชนก  กิตติเจริญสินชัย

ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวกุลนิษฐ์  อยู่คุ้ม

ครูผู้สอน

นางสาวอุไรรัตน์  หอทับทิม

ครูผู้สอน

นายธวัชชัย  จารุชลาลัย

ครูผู้สอนพลศึกษา