แผนกปฐมวัย

นางสาวอุไรรัตน์  หอทับทิม

หัวหน้าแผนกปฐมวัย

เตรียมอนุบาล

นางสาวมลิวัลย์ เมฆชัย

นางสาวกมลชนก กิตติเจริญสินชัย

ระดับชั้นอนุบาล 1

นางนิภา โพธิ์ช่วย

นางสาววิไลพร พรประทุม

นางอมรา คำดา

นางสาวจริยาพร วิทยาพาสุข

นางสาวญาณีกานต์ ลาเหลา

นางสาวจิราภรณ์ แป้นโพธิ์

ระดับชั้นอนุบาล 2

นางสาวณัฐธิดา ใยโฉม

นางธิดาภรณ์ พรหมมา

นางสาวนรินทร์พร โตเอี่ยม

นางสาวสมฤทัย อินทวงษ์

นางนิภา เชื้อเนียม

นางสาวรินทร์ลภัส นุชคง

นางสาวมนรดา กัญญาเกิดกุล

นางสาวนงค์ลักษณ์ พิมพ์ปรุ

ระดับชั้นอนุบาล 3

นางศรีสุดา แจ้งอรุณ

นางยุพา ศรีคำมา

นางสมยงค์ หอมเลิศ

นางบุญตา เกตุตระกูล

นางสาวพรสวรรค์ วงเพ็ง

นางสาวสุภัค พชสิทธิ์

นางสาวพรพรรณ เจริญรื่น

นางสาวอรุณี ทองหล่อ

ครูประจำห้องศูนย์สื่อ

นางสาวจิราทิพย์ นันทา

นางสาวกุลนิษฐ์ อยู่คุ้ม

ครูผู้สอนพละศึกษา

นายธวัชชัย จารุชลาลัย