การกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายวีรนนท์  พงษ์เสือ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุดสาคร  ฉายเนตร

นางอัญชลี  เหลืองอ่อน

นายวิรัช  เล็กคง

นายเฉลิมชัย  ใจคง