กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุนิศา  พรศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเจนณรงค์  สันติวงษ์

นางสาววรรา  ช่วยบำรุง

นายจักริน  วงศ์สง่า

นางสาวโสพิณ  เล็กประชา

นายสุริยัน ขันโท