กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเจนณรงค์  สันติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุนิศา  พรศรี

นายจักริน  วงศ์สง่า

นางสาวโสพิณ  เล็กประชา

นายธนกร  สว่างจิต

นายมังกร  สุขประเสริฐ