กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชุติพร  วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวเกศวลี    ทุงฤทธิ์

นางอมรรัตน์ แข็งแรง

นางสาวอาภรณ์ เถื่อนคำ

นางสาวกรวีร์ สุดเนตร

นางสาวนันท์นภัส เนียมทอง

นางวาสนา เฮงสิ

นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

นางสาวสุพานิช ตนนาซำ