กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอาภรณ์ เถื่อนคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางชุติพร  วงศ์ใหญ่

นางสาวเกศวลี    ทุงฤทธิ์

นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

นางอมรรัตน์ แข็งแรง

นางวาสนา เฮงสิ

นางสาวกรวีร์ สุดเนตร

นางสาวนันท์นภัส เนียมทอง

นางสาวสุพานิช ตนนาซำ