กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอาภรณ์ เถื่อนคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางญาณิศา  สว่างจิต

นางชุติพร  วงศ์ใหญ่

นางสาวเกศวลี    ทุงฤทธิ์

นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

นางอมรรัตน์ แข็งแรง

นางวาสนา เฮงสิ

นางสาวสุพานิช ตนนาซำ

นางสาวนันท์นภัส เนียมทอง