วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมยุติความรุนแรง และต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล 30 กรกฎาคม 2562