Kid สนุก

พี่ปฐมวัยปีที่ 2 เปิดโลกจินตนาการพร้อมกับสัมผัสกับการเรียนรู้เสมือนจริง แผนกปฐมวัยยกชุมชนเข้ามาอยู่ในห้องเรียน เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะด้านการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รู้จักค่าของเงิน มูลค่าของสิ่งของ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ทักษะด้านการคำนวณ บวก ลบ มากกว่า น้อยกว่า การชั่งตวง วัด ทักษะด้านการสังเกต วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ และพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5

ฟาร์มสวนผสม