ค่ายบูรณาการ 3 กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสุขศึกษา พลศึกษา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านความสามารถของนักเรียนที่จะร่วมคิด ร่วมการฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในทิศทางการสร้างเด็กบุคไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชิน คุ้นเคย และได้ฝึกประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา