การฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับครู

โรงเรียนได้จัดให้ครูได้รับการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย GAMMACO