ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บีม  ประเภทกระโดด  ในการแข่งขันทางวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและชมรมหุ่นยนต์บีมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้นักเรียนได้มอบเงิน  1,500  บาทที่ได้รับจากการแข่งขันให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ด.ญ.ฐิตินันท์  จันทร์เนียม  ชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด

 

ด.ญ.สุมัยยะห์  คณโฑทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด

 

นายโรจนวริทธ์  กิจคัมภิรานนท์  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม  วงจรพื้นฐาน  ประเภทบีมกระโดด