เปิดบ้านอนุบาล

 เปิดบ้านอนุบาลให้คุณครูต่างโรงเรียนได้ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach  ของระดับชั้นเตรียมปฐมวัยถึงปฐมวัยปีที่ 3