อบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการต่อต้านความรุนแรง

โรงเรียนของเราได้จัดการอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการต่อต้านความรุนแรง เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ3