วิชาสังคม

สื่อวีดีโอการเรียนการสอนออนไลน์วิชาสังคม
ประจำเดือนพฤษภาคม

หมายเหตุ  คลิกเลือกที่คำว่าคลิป  ของคลิปที่ต้องการ

ระดับชั้นลิงค์ไฟล์วีดีโอ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คลิปที่ 3