วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้มีการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  มีการจัดแสดงผลงานการเรียนการสอนสเต็ม  สนุกคิดกับวิทยาการคำนวณ