ระดับชั้นอนุบาล

สื่อวีดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล
ประจำเดือนพฤษภาคม

หมายเหตุ  คลิกเลือกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการ

ระดับชั้นลิงค์ไฟล์วีดีโอ
เตรียมอนุบาลเด็กดีมีวินัย
เด็กดีหนูทำได้
คำศัพท์สีภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์ของเรา
ปลอดภัยไว้ก่อน
สอนนับเลข 1-5
คำศัพท์สีภาษาอังกฤษ
ฝึกท่องพยัญชนะไทย ก-ฆ
ของเล่น
สอนนับเลข 1-10
คำศัพท์สีภาษาอังกฤษ
ฝึกท่อง ง-ฌ
ฝนจ๋า
ชั้นอนุบาล 1ตัวอักษรภาษาอังกฤษ E-H
เรียนรู้พยัญชนะไทยผ่านคำกลอน ฉ-ฐ
Letter Aa
จำนวนและสัญลักษณ์ตัวเลข
ภาษาจีน เรื่อง สัตว์
โยงเส้นตัวอักษร A-E
ฝึกลากเส้นพื้นฐานเส้นที่ ๑
Take a Bath
ฝึกเขียนตามรอยประและระบายสีเลข 1
ภาษาจีน เรื่อง ผลไม้
เรียนรู้ตัวอักษร A-B
ฝึกลากเส้นพื้นฐานเส้นที่ 2
Letter Bb
เรียนรู้จำนวนเลข 1
ภาษาจีน เรื่องสี
เรียนรู้อักษรและเขียนตามรอยเส้นประ C-D
ฝึกลากเส้นพื้นฐานเส้นที่ 3
Be clean
ฝึกเขียนตามรอยเส้นประและระบายสีเลข 2
ครอบครัว ภาษาจีน
โยงเส้น ABCD
ชั้นอนุบาล 2ทบทวนการเขียน A-Z
ทบทวนพยัญชนะไทย ต-พ
Letter Aa
จำนวนนับและการเขียนตัวเลข 1-10 อารบิก
ภาษาจีน เรื่อง สัตว์
ฝึกลากเส้นต่อจุด A-Z
ฝึกอ่านออกเสียงคำ
Thank you you’re welcome
ฝึกเขียนตัว 11-15
ภาษาจีน เรื่อง ผลไม้
ฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษร J-N
ฝึกอ่านพยัญชนะ ก-ฮ
Letter Bb
ฝึกนับจำนวนและลากเส้นตามรอยเส้นประ 16-20
ภาษาจีน เรื่องสี
เรียนรู้ตัวอักษร Ff-Ii
โยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ
Polite
จำนวนนับ 0-10
ครอบครัว ภาษาจีน
เรียนรู้ตัวอักษร Tt-Zz
ชั้นอนุบาล 3การอ่านและเขียน 6-10
ประสมคำสระ อิ สระ อี
Letter Aa
เขียนเป็นตัวหนังสือ 11-22
ภาษาจีน เรื่อง สัตว์
ทบทวน Aa-Zz
เติมตัวพยัญชนะที่หายไป ก-ฮ
Shapes
เขียนเป็นตัวหนังสือ 23-30
ภาษาจีน เรื่อง ผลไม้
คำศัพท์ 7 Day
คำที่มีเสียงสระต่างจากคำอื่น
Letter Bb
นับจำนวน 1-20
ภาษาจีน เรื่องสี
รูปทรง (Shape)
เติมตัวพยัญชนะ
Magic words
ลากเส้นต่อจุด
ครอบครัว ภาษาจีน
Color Rainbow