พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเยซู เนื่องในวันประสูติ