พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปี2561

พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประกาศ นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระ