ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ฝึกกระบวนการคิด สร้างผลงาน