บรรยากาศปฐมนิเทศนักเรียน

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อแจ้งเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของทางโรงเรียน