บริจาคสิ่งของ

คณะเซอร์  ครู  สมาคมผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคขนม และเครื่องดื่ม ให้เด็กที่วัดถ้ำตะโก วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิการยน  2561