บรรยากาศการแข่งขันคิดเลขเร็ว

ผลการแข่งขันการคิดเลขเร็ว

  1. ด.ช.พศุตม์  อินทองช่วย  ป.1/3
  2. ด.ช.อชิรพัฒร์  ทองหล่อ  ป.2/3
  3. ด.ญ.กฤตพร  หลีชาติ  ป.3/4
  4. ด.ญ.กษิรา  สิงหะ  ป.4/2
  5. ด.ช.ธนากรณ์  อุทะกะ  ป.5/1
  6. ด.ช.ชยพล  แก้วสกุล  ป.6/2
  7. ด.ช.ศุภกร  มาลัยกฤษณะชลี  ม.1
  8. ด.ช.ภัทรพล  เนียมศรี  ม.2
  9. ด.ญ.กมลลักษณ์  พุทธะเลิศพงศ์  ม.3