บรรยากาศการเรียนโปรแกรม Learn education

ทางโรงเรียนได้นำโปรแกรม Learn education  เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น