บรรยากาศการเรียนการสอนชั้นอนุบาล

กิจกรรมการเรียนการสอนของระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  เน้นการพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  ความคิดสร้างสรรค์  และการกล้าแสดงออก

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย

2. พัฒนาการด้านสติปัญญา

3. พัฒนาการด้านอารมณ์

 

4.พัฒนาการด้านสังคม

 

การกล้าแสดงออก