กิจกรรมวันแม่ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล

9  สิงหาคม  2561  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ  รัก  ต่อมารดาผู้มีพระคุณ  เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก