กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา2561

วันจันทร์ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 "วิชาการยุคไอที ในวิถีภูมิปัญญาไทย ผลิตนวัตกรรมนำสมัย ก้าวไกลสู่สากล " โดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน กล่าวเปิดงาน และร่วมรับชมการแสดงความสามารถอันหลากหลายของนักเรียน
ทั้งนี้ ภายในงาน นิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง