กิจกรรมวันรพี

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี เพื่อการรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการของงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย