บรรยากาศกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและสัมมนาบุคคลากรประจำปี

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจและสัมมนาบุคคลากรประจำปี 2561  ระหว่างวันที่  9-11  พฤษภาคม  2561  ณ  โรงแรมคลองทรายรีสอร์ท  เขาใหญ่  โดยอาจารย์จิรพันธ์  สิงห์คำ  และอาจารย์วีรพงษ์  ทวีศักดิ์