กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปปฏิบัติธรรม ณ  วัดป่าเทพเนรมิต ลพบุรี  และไปบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆตามช่วงชั้นดังนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้ไปร่วมบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน  จังหวัดลพบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้ไปร่วมบริจาคสิ่งของ ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดลพบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ไปร่วมบริจาคสิ่งของ ณ วัดพระบาทน้ำพุ