กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี2561

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นป.4

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นป.5

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นป.6

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา