กิจกรรมการแข่งขันตำน้ำพริกจัดเครื่องเคียง

กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีได้จัดการแข่งขันตำน้ำพริกจัดเครื่องเคียง เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และตำน้ำพริกในสูตรของตนเอง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และฝึกการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
รางวัลชนะเลิศ ป.5/1


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ป.5/3


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ป.4/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -มัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ ป.6/3


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ป.6/1


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.3