โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
"จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด"(ลก 6:36)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
เมนูหลัก
  หลักสูตร IEP
  แผนผังอาคารเรียน
  สภานักเรียน
  แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
  แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
     
องค์กรสนับสนุน
  สมาคมผู้ปกครอง
  เครือข่ายผู้ปกครอง
     
ระเบียบการรับสมัคร
  ระเบียบการรับสมัคร
  อัตราค่าธรรมเนียมปีการศึกษา2560
  เครื่องแบบนักเรียน
 
 
     
เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี (SAR)
    ปฏิทินการศึกษา  
     
ผลงานนักเรียน
 
 
 
     
แผนกปฐมวัย
  
 
 
     
การเรียนการสอนสเต็ม
  
 
 
     
การเรียนการสอนIEP
  
 
 
     
VDO กิจกรรมต่างๆ
  
 
 
     
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล
 
....อัสสัมชัญคอนแวนต์
....ซางตาครู้สคอนแวนต์
....เซนต์โยเซฟคอนเวนต
....เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
....เซนต์โยเซฟ นครสรรค์
....เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
....เซนต์โยเซฟระยอง
....เซนต์โยเซฟบางนา
....เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
....เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
....เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
....เซนต์ปอลหนองคาย
....โรซารีโอวิทยาหนองคาย
....เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
....เซนต์โยเซฟท่าแร่
....อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
....เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่
....เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
....เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง
....อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
....เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม
 
     
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
http://www.hitwebcounter.com/links.php
Web Meter  
 
 
     
 
เกียรติประวัติของโรงเรียน
 

"โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการปลูกฝัง พัฒนา ส่งเสริม คุณธรรม และค่านิยมหลักของคนไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2558"

"ขอแสดงความยินดี กับ เซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ นางสาววัณฑณา ปิยรุ่งเรื่องรัศมิ์ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556"

"เซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘"

   
 
 
 

 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
99/119   หมู่ที่ 6   ถ.พระยาพิชัยดาบหัก   ต.เขาสามยอด   อ.เมือง   จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-782711     โทรสาร. 036-782712       E-mail : asclbacth@hotmail.com
Copy Right@2014     All Right Reseved by Administrator